• تماس تلفنی : 09194884429
 • ایمیل پشتیبانی : info@webmasterhost.net
 • کد تخفیف : بدون کد تخفیف

میزبانی هاست دانلود نامحدود

(به شرط رعایت مصرف منصفانه)

سرعت دانلود و آپلود بالا همراه با کنترل پنل محبوب cPanel

انتخاب قیمت در هر دوره
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
✗  یک ماهه ندارد
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
8.000 تومان / ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
15.000 تومان / ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
30.000 تومان / ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
50.000 تومان / ماهانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
12.000 تومان / سه ماهه
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
24.000 تومان / سه ماهه
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
45.000 تومان / سه ماهه
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
90.000 تومان / سه ماهه
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
150.000 تومان / سه ماهه
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
24.000 تومان / شش ماهه
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
48.000 تومان / شش ماهه
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
90.000 تومان / شش ماهه
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
180.000 تومان / شش ماهه
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
300.000 تومان / شش ماهه
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
48.000 تومان / یک ساله
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
96.000 تومان / یک ساله
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
180.000 تومان / یک ساله
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
360.000 تومان / یک ساله
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
600.000 تومان / یک ساله
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
96.000 تومان / دو ساله
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
192.000 تومان / دو ساله
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
360.000 تومان / دو ساله
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
720.000 تومان / دو ساله
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
1.200.000 تومان / دو ساله
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود برنزی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
144.000 تومان / سه ساله
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود نقره ای
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
288.000 تومان / سه ساله
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ ندارد
هاست دانلود طلایی
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
540.000 تومان / سه ساله
 • 20 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود پلاتینیوم
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
1.080.000 تومان / سه ساله
 • 50 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 3 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد
هاست دانلود الماس
پنل دایرکت ادمین؟ cPanel
1.800.000 تومان / سه ساله
 • 100 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 عدد اکانت FTP
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
 • نصب اسکریپت آپلود سنتر؟ دارد

مشاهده جزئیات محصولات

هاست دانلود برنزی هاست دانلود نقره ای هاست دانلود طلایی هاست دانلود پلاتینیوم هاست دانلود الماس
فضای هارد 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
افزودن دامنه
قابلیت انتخاب نسخه php
اکانت FTP 1 عدد 1 عدد 2 عدد 3 عدد 4 عدد
انتقال رایگان
نصب اسکریپت آپلود سنتر
کنترل پنل cPanel
منابع اختصاصی
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتابیس 1 عدد 1 عدد 1 عدد
پارک دامنه
اکانت ایمیل
بکاپگیری زمان بندی شده
24x7 پشتیبانی
ماهیانه 8.000 تومان 15.000 تومان 30.000 تومان 50.000 تومان
سه ماهه 12.000 تومان 24.000 تومان 45.000 تومان 90.000 تومان 150.000 تومان
شش ماهه 24.000 تومان 48.000 تومان 90.000 تومان 180.000 تومان 300.000 تومان
یک ساله 48.000 تومان 96.000 تومان 180.000 تومان 360.000 تومان 600.000 تومان
دو ساله 96.000 تومان 192.000 تومان 360.000 تومان 720.000 تومان 1.200.000 تومان
سه ساله 144.000 تومان 288.000 تومان 540.000 تومان 1.080.000 تومان 1.800.000 تومان
سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید

طعم شیرین دانلود و آپلود

سرویس های فوق دارای پهنای باند اختصاصی به شرط رعایت مصرف منصفانه می باشند . در پلان های طلایی ، پلاتینیوم و الماس 1 عدد دیتابیس جهت نصب آپلودسنتر ارائه می گردد .
جهت بهره مندی و سهولت استفاده از تمامی امکانات سرویس ، از کنترل پنل محبوب و جهانی cPanel استفاده شده است .


استفاده از سرویس های فوق تنها جهت دانلود و آپلود بوده و در صورت راه اندازی هر گونه سایت به غیر از سایت آپلودسنتر،سرویس کاربر بدون اخطار قبلی مسدود خواهد شد !

تضمین آپتایم

تمامی پلان های هاست دانلود با تضمین آپتایم 99.99% و کاملا پایدار در تمامی شرایط آماده میزبانی شماست .

نصب رایگان اسکریپت آپلودسنتر

جهت نصب اسکریپت آپلودسنتر می توانید به صورت رایگان درخواست خود را به تیم فنی وبمستر هاست ارسال نمایید .

کلود لینوکس

جهت حفظ حقوق کاربران و استفاده منصفانه از منابع سرور ، تمامی سرویس ها مجهز به سیستم کلود می باشند .

ارائه دیتابیس

جهت سهولت کاربران در نصب آپلودسنتر , 1 عدد دیتابیس در پلان های طلایی ، پلاتینیوم و الماس ارائه میگردد .

دسترسی به FTP

جهت سهولت بارگذاری فایل ها توسط کاربران تمامی سرویس ها مجهز به سرویس FTP در محیطی امن می باشند .

پهنای باند نامحدود

تمامی سرویس ها دارای پهنای باند نامحدود می باشند ، صورت رعایت نکردن مصرف منصفانه سرویس مسدود میگردد .

ثبت دامنه
ملی و بین المللی

ثبت آنلاین و آنی دامنه های بین المللی و ملی به همراه کنترل پنل اختصاصی

راه کار های میزبانی
تمام خدمات و سرویس ها

ارائه راهکار های جامع و حرفه ای توسط متخصصین حوزه و شبکه IT .

میزبانی وب
لینوکس و ویندوز

ارائه تخصصی ترین و حرفه ای ترین سرویس های میزبانی وب لینوکس و ویندوز .

میزبانی سرور
سرور اختصاصی و مجازی

امنیت بیشتر ، منابع بیشتر ، دسترسی بیشتر ، سرعت بالاتر .

مشاوره طراحی سایت
وب و گرافیک

آیا برای پروژه طراحی سایت خود به یک مشاور با تجربه و متخصص نیاز دارید؟

خدمات کانفیگ
کانفیگ و راه اندازی تمامی سرور ها

با بیش از سال ها تجربه ، کانفیگ تخصصی انواع سرور های مجازی و اختصاصی خودرا به ما بسپارید .

-->

© کپی رایت 2017 تمامی حقوق و مطالب ، نزد وبمستر هاست محفوظ می باشد .