• تماس تلفنی : 09194884429
 • ایمیل پشتیبانی : info@webmasterhost.net
 • کد تخفیف : بدون کد تخفیف

میزبانی هاست لینوکس کم بازدید

میزبانی هاست کلود ، همراه با منابع کاملا اختصاصی برای هر پلان

انتخاب قیمت در هر دوره
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
6.000 تومان / در ماه
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
10.000 تومان / در ماه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
17.000 تومان / در ماه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
25.000 تومان / در ماه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
36.000 تومان / در ماه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
18.000 تومان / سه ماهه
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
30.000 تومان / سه ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
51.000 تومان / سه ماهه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
75.000 تومان / سه ماهه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
108.000 تومان / سه ماهه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
36.000 تومان / شش ماهه
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
60.000 تومان / شش ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
102.000 تومان / شش ماهه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
150.000 تومان / شش ماهه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
216.000 تومان / شش ماهه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
72.000 تومان / یک ساله
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
120.000 تومان / یک ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
204.000 تومان / یک ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
300.000 تومان / یک ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
432.000 تومان / یک ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
144.000 تومان / دو ساله
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
240.000 تومان / دو ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
408.000 تومان / دو ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
600.000 تومان / دو ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
864.000 تومان / دو ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
216.000 تومان / سه ساله
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
360.000 تومان / سه ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
612.000 تومان / سه ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
900.000 تومان / سه ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
کم بازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
1.296.000 تومان / سه ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php

مشاهده جزئیات محصولات

کم بازدید برنزی کم بازدید نقره ای کم بازدید طلایی کم بازدید پلاتینیوم کم بازدید الماس
فضای هارد 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB
افزودن دامنه 1 2
قابلیت انتخاب نسخه php
اکانت FTP
انتقال رایگان
نصب اسکریپت دلخواه
کنترل پنل cPanel
منابع اختصاصی
پهنای باند ماهیانه 25GB 50GB 100GB 200GB 400GB
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه
اکانت ایمیل نامحدود
بکاپگیری زمان بندی شده
24x7 پشتیبانی
ماهیانه 6.000 تومان 10.000 تومان 17.000 تومان 25.000 تومان 36.000 تومان
سه ماهه 18.000 تومان 30.000 تومان 51.000 تومان 75.000 تومان 108.000 تومان
شش ماهه 36.000 تومان 60.000 تومان 102.000 تومان 150.000 تومان 216.000 تومان
یک ساله 72.000 تومان 120.000 تومان 204.000 تومان 300.000 تومان 432.000 تومان
دو ساله 144.000 تومان 240.000 تومان 408.000 تومان 600.000 تومان 864.000 تومان
سه ساله 216.000 تومان 360.000 تومان 612.000 تومان 900.000 تومان 1.296.000 تومان
سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید

تفاوت را احساس کنید

تمامی پلان های کم بازدید از نسخه های مختلف php و apache پشتیبانی می کنند ، سرویس های مذکور دارای منابع اختصاصی مناسب سایت های کم بازدید با پهنای باند کمتر می باشد ، همچنین تمامی اسکریپت های معتبر از جمله وردپرس، ویبولتین ، ایپی بورد ، جوملا و ... قابلیت نصب بر روی تمامی سرویس ها را دارند .
جهت بهره مندی و سهولت استفاده از تمامی امکانات سرویس ، از کنترل پنل محبوب و جهانی cPanel استفاده شده است .

تضمین آپتایم

تمامی پلان های کم بازدید با تضمین آپتایم 99.99% و کاملا پایدار در تمامی شرایط آماده میزبانی شماست .

نصب رایگان اسکریپت

جهت نصب اسکریپت مورد نظر خود میتوانید به صورت رایگان درخواست خود را به تیم فنی وبمستر هاست ارسال نمایید .

کلود لینوکس

جهت حفظ حقوق کاربران و استفاده منصفانه از منابع سرور ، تمامی سرویس ها مجهز به سیستم کلود می باشند .

مقابله با هرزنامه

تمامی پلان ها با توجه به کانفیگ مناسب و اصولی webmail از ارسال و دریافت هرگونه هرزنامه جلوگیری می کند .

دسترسی به FTP

جهت سهولت بارگذاری فایل ها توسط کاربران تمامی پلان ها مجهز به سرویس FTP نامحدود در محیطی امن می باشند .

پهنای باند اختصاصی

تمامی سرویس ها دارای پهنای باند منحصر به فرد و اختصاصی میباشند که در انتهای هر دوره یک ماهه ریست خواهد شد .

ثبت دامنه
ملی و بین المللی

ثبت آنلاین و آنی دامنه های بین المللی و ملی به همراه کنترل پنل اختصاصی .

راه کار های میزبانی
تمام خدمات و سرویس ها

ارائه راهکار های جامع و حرفه ای توسط متخصصین حوزه و شبکه IT .

میزبانی وب
لینوکس و ویندوز

ارائه تخصصی ترین و حرفه ای ترین سرویس های میزبانی وب لینوکس و ویندوز .

میزبانی سرور
سرور اختصاصی و مجازی

امنیت بیشتر ، منابع بیشتر ، دسترسی بیشتر ، سرعت بالاتر .

مشاوره طراحی سایت
وب و گرافیک

آیا برای پروژه طراحی سایت خود به یک مشاور با تجربه و متخصص نیاز دارید؟

خدمات کانفیگ
کانفیگ و راه اندازی تمامی سرور ها

با بیش از سال ها تجربه ، کانفیگ تخصصی انواع سرور های مجازی و اختصاصی خودرا به ما بسپارید .

-->

© کپی رایت 2017 تمامی حقوق و مطالب ، نزد وبمستر هاست محفوظ می باشد .