• تماس تلفنی : 09194884429
 • ایمیل پشتیبانی : info@webmasterhost.net
 • کد تخفیف : بدون کد تخفیف

میزبانی هاست لینوکس پربازدید

میزبانی هاست کلود ، همراه با منابع کاملا اختصاصی برای هر پلان

انتخاب قیمت در هر دوره
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
15.000 تومان / در ماه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
22.000 تومان / در ماه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
35.000 تومان / در ماه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
55.000 تومان / در ماه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
80.000 تومان / در ماه
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
45.000 تومان / سه ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
66.000 تومان / سه ماهه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
105.000 تومان / سه ماهه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
165.000 تومان / سه ماهه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
240.000 تومان / سه ماهه
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
90.000 تومان / شش ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
132.000 تومان / شش ماهه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
210.000 تومان / شش ماهه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
330.000 تومان / شش ماهه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
480.000 تومان / شش ماهه
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
180.000 تومان / یک ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
264.000 تومان / یک ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
420.000 تومان / یک ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
660.000 تومان / یک ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
960.000 تومان / یک ساله
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
360.000 تومان / دو ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
528.000 تومان / دو ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
840.000 تومان / دو ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
1.320.000 تومان / دو ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
1.920.000 تومان / دو ساله
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید برنزی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
540.000 تومان / سه ساله
 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید نقره ای
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
792.000 تومان / سه ساله
 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید طلایی
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
1.260.000 تومان / سه ساله
 • 5000 مگابایت فضا
 • 500 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 1 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید پلاتینیوم
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
1.980.000 تومان / سه ساله
 • 10000 مگابایت فضا
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • افزودن دامنه 2 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php
پربازدید الماس
منابع اشتراکی؟  کاملا اختصاصی!
2.880.000 تومان / سه ساله
 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه 4 عدد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • قابلیت انتخاب نسخه php

مشاهده جزئیات محصولات

پربازدید برنزی پربازدید نقره ای پربازدید طلایی پربازدید پلاتینیوم پربازدید الماس
فضای هارد 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB
افزودن دامنه 1 2 4
قابلیت انتخاب نسخه php
اکانت FTP
انتقال رایگان
نصب اسکریپت دلخواه
کنترل پنل cPanel
منابع اختصاصی (2 برابر بیشتر از هاست کم بازدید)
پهنای باند 100GB 200GB 500GB 1000GB نامحدود
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه
اکانت ایمیل نامحدود
بکاپگیری زمان بندی شده
24x7 پشتیبانی
ماهیانه 15.000 تومان 22.000 تومان 35.000 تومان 55.000 تومان 80.000 تومان
سه ماهه 45.000 تومان 66.000 تومان 105.000 تومان 165.000 تومان 240.000 تومان
شش ماهه 90.000 تومان 132.000 تومان 210.000 تومان 330.000 تومان 480.000 تومان
یک ساله 180.000 تومان 264.000 تومان 420.000 تومان 660.000 تومان 960.000 تومان
دو ساله 360.000 تومان 528.000 تومان 840.000 تومان 1.320.000 تومان 1.920.000 تومان
سه ساله 540.000 تومان 792.000 تومان 1.260.000 تومان 1.980.000 تومان 2.880.000 تومان
سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید

تفاوت را احساس کنید

تمامی پلان های پربازدید از نسخه های مختلف php و apache پشتیبانی می کنند ، سرویس های مذکور دارای منابع اختصاصی 2 برابر بیشتر نسبت به پلان های کم بازدید را دارا می باشد . پلان های هاست پربازدید مناسب تمامی سایت های پربازدید با پهنای باند بالا می باشد .
همچنین تمامی اسکریپت های معتبر از جمله وردپرس، ویبولتین ، ایپی بورد ، جوملا و ... قابلیت نصب بر روی تمامی سرویس ها را دارند .
جهت بهره مندی و سهولت استفاده از تمامی امکانات سرویس ، از کنترل پنل محبوب و جهانی cPanel استفاده شده است .

تضمین آپتایم

تمامی پلان های کم بازدید با تضمین آپتایم 99.99% و کاملا پایدار در تمامی شرایط آماده میزبانی شماست .

نصب رایگان اسکریپت

جهت نصب اسکریپت مورد نظر خود میتوانید به صورت رایگان درخواست خود را به تیم فنی وبمستر هاست ارسال نمایید .

کلود لینوکس

جهت حفظ حقوق کاربران و استفاده منصفانه از منابع سرور ، تمامی سرویس ها مجهز به سیستم کلود می باشند .

مقابله با هرزنامه

تمامی پلان ها با توجه به کانفیگ مناسب و اصولی webmail از ارسال و دریافت هرگونه هرزنامه جلوگیری می کند .

دسترسی به FTP

جهت سهولت بارگذاری فایل ها توسط کاربران تمامی پلان ها مجهز به سرویس FTP نامحدود در محیطی امن می باشند .

پهنای باند اختصاصی

تمامی سرویس ها دارای پهنای باند منحصر به فرد و اختصاصی میباشند که در انتهای هر دوره یک ماهه ریست خواهد شد .

ثبت دامنه
ملی و بین المللی

ثبت آنلاین و آنی دامنه های بین المللی و ملی به همراه کنترل پنل اختصاصی

راه کار های میزبانی
تمام خدمات و سرویس ها

ارائه راهکار های جامع و حرفه ای توسط متخصصین حوزه و شبکه IT .

میزبانی وب
لینوکس و ویندوز

ارائه تخصصی ترین و حرفه ای ترین سرویس های میزبانی وب لینوکس و ویندوز .

میزبانی سرور
سرور اختصاصی و مجازی

امنیت بیشتر ، منابع بیشتر ، دسترسی بیشتر ، سرعت بالاتر .

مشاوره طراحی سایت
وب و گرافیک

آیا برای پروژه طراحی سایت خود به یک مشاور با تجربه و متخصص نیاز دارید؟

خدمات کانفیگ
کانفیگ و راه اندازی تمامی سرور ها

با بیش از سال ها تجربه ، کانفیگ تخصصی انواع سرور های مجازی و اختصاصی خودرا به ما بسپارید .

-->

© کپی رایت 2017 تمامی حقوق و مطالب ، نزد وبمستر هاست محفوظ می باشد .